Điện Biên: Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

(2 giờ trước)

Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn.