Quảng Ninh: Sẽ đào tạo nghề cho 35.000 lao động ở nông thôn trong năm 2018

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh trong năm 2018, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh sẽ đào tạo khoảng 35.000 người lao động ở nông thôn (LĐNT), trong đó trình độ cao đẳng là 1.500 người.

Quảng Ninh: Sẽ đào tạo nghề cho 35.000 lao động ở nông thôn trong năm 2018

Triển khai Đề án đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956) với mục tiêu: “Bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...".

Triển khai thực hiện Đề án trên, năm 2010, Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 1880/KH-UBND về việc điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của LĐNT và nhu cầu sử dụng lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, Quảng Ninh đã ban hành “Đề án đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”; Quyết định số 1274/QĐ-UBND về hỗ trợ tiền ăn cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các đối tượng là LĐNT thuộc hộ cận nghèo, LĐNT khác khi tham gia học nghề được hỗ trợ tiền ăn mức 15.000 đồng/người/ngày thực học.

Hiện tại, Quảng Ninh đã có 39 đơn vị tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp là cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 32 cơ sở công lập và 7 cơ sở thuộc doanh nghiệp.

Theo số liệu, năm 2018, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Quảng Ninh sẽ đào tạo khoảng 35.000 người, trong đó trình độ cao đẳng là 1.500 người, trình độ trung cấp là 5.000 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là trên 28.500 người.

Trước đó, vào năm 2017, tổng số LĐNT được học nghề theo Đề án 1956 là 2.583 lao động, đạt 99,34% kế hoạch năm.

Thông qua việc triển khai Đề án dạy nghề cho LĐNT, đã giải quyết được nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho một số LĐNT, góp phần giải quyết được nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp và đáp ứng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt, thông qua việc học nghề, nhiều nông dân đã áp dụng và sản xuất, tăng gia phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm khi kết thúc khóa học cho LĐNT học nghề nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các lớp do địa phương tổ chức đã kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân như Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Hải, Hợp tác xã nông nghiệp Hà Tân bao tiêu sản phẩm trồng rau tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long; Công ty TNHH 1 TV nông lâm ngư nghiệp Quảng Ninh bao tiêu sản phẩm cho các lớp chăn nuôi gia súc, gia cầm; Hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp Thái An bao tiêu sản phẩm cho các lớp trồng cây ăn quả; Công ty TNHH Ngọc Khánh VT bao tiêu sản phẩm cho các lớp nuôi tôm thành phố Móng Cái…

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác đào tạo nghề cho LĐNT còn có những bất cập và hạn chế. Trước hết, trong tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành liên quan, nhất là các cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương; công tác khảo sát nhu cầu LĐNT học nghề trong những năm gần đây được triển khai khá tốt, tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu học nghề, chưa gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động, chưa kết nối được thông tin về cung – cầu lao động thị trường gắn với đào tạo nghề cho LĐNT; định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm khi kết thúc khóa học cho LĐNT học nghề chưa được quan tâm thỏa đáng;…

Đào tạo nghề cho LĐNT là một chiến lược lâu dài với mục tiêu giúp cho đối tượng này tiếp cận với nghề mới trên cơ sở làm kinh tế ngay tại địa phương. Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy nghề cho LĐNT như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, xã hội về vai trò của công tác đào tạo nghề tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực LĐNT; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình đã thí điểm có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới dạy nghề theo đơn đặt hàng, dạy nghề gắn với các nghề, vùng chuyên canh, xây dựng nông thôn mới và các doanh nghiệp nhằm sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; lồng ghép các chương trình hỗ trợ lao động nông thôn phát triển sản xuất với chương trình đào tạo nghề cho LĐNT.

Theo Infonet


Tin khác

;