BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Triển khai các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

  • 34 lượt xem
  • Bài cuối 06 Tháng Mười Hai 2018
nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, các nội dung triển khai, cụ thể như sau:

 

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Bước 1. Hằng năm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp: mời các trường, cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp, UBND các huyện, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, một số hợp tác xã phổ biến nội dung, chỉ tiêu, kinh phí đào tạo và định hướng chỉ đạo của tỉnh.

 

Bước 2: Các trường, cơ sở đào tạo nghề phối hợp với UBND cấp xã xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nghề gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định. Hồ sơ gồm:

 

a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu cụ thể tên nghề dạy, trình độ đào tạo, số lượng người học, địa điểm tổ chức dạy nghề, các điều kiện của đơn vị dạy nghề đã có để tổ chức lớp dạy nghề, số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, dự kiến nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm của người học sau khi học;

 

b) Danh sách trích ngang giáo viên, người dạy nghề;

 

c) Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo nghề theo qui định;

 

d) Dự kiến kế hoạch đào tạo;

 

đ) Danh sách người học nghề (kèm theo đơn/phiếu đăng ký học nghề có xác nhận của UBND cấp xã nơi tổ chức lớp dạy nghề theo Mẫu biểu II.1). Điều kiện của người được hỗ trợ học nghề thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

 

e) Bảng dự toán chi phí đào tạo đối với lớp dạy nghề (được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính – Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020&rdquo, Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

 

g) Các cam kết giữa đơn vị dạy nghề với người học, UBND cấp xã, doanh nghiệp, người sử dụng lao động (nếu có.

 

Bước 3. Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Phát triển nông thôn ký hợp đồng đào tạo nghề với các Trường, cơ sở đào tạo nghề nghề tổ chức thực hiện.

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn nhằm an sinh xã hội trên địa bàn cấp huyện.

 

Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí của chương trình xây dựng nông thôn mới và từ nguồn kinh phí của địa phương cấp cho đào tạo nghề nông nghiệp theo kế hoạch, chỉ tiêu đã phê duyệt.

 

Bước 1: Hằng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai mời các trường, cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp phổ biến nội dung, chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, định hướng chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp của tỉnh, của huyện.

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

Bước 2: Trình tự thực hiện theo Khoản 2 Mục I trong Phần 2.

 

Bước 3: Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đào tạo nghề với các Trường, cơ sở đào tạo nghề tổ chức thực hiện.

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

3. Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo nghề nông nghiệp

 

3.1. Cơ sở đào tạo nghề chịu trách nhiệm việc tổ chức đào tạo theo chương trình dạy nghề và quản lý lớp dạy nghề theo đúng các cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề

 

a) Căn cứ hợp đồng đào tạo nghề nông nghiệp, cơ sở đào tạo nghề phối hợp với UBND cấp xã nơi tổ chức rà soát danh sách người học, xác nhận các nội dung về thông tin của người đăng ký học nghề, chuẩn bị địa điểm, nhân lực để tổ chức dạy nghề.

 

b) Cơ sở đào tạo nghề thông báo thời gian, địa điểm khai giảng lớp học nghề cho học viên. Khi tổ chức khai giảng, thông báo các chế độ người học nghề được hưởng, thông báo kế hoạch đào tạo, phổ biến quy chế đào tạo, thống nhất về thời gian học nghề.

 

c) Thời gian thực hành, thực tập đối với lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp tối thiểu chiếm 70% thời gian thực học; thời gian thực học thực hành hành đối với lớp đào tạo nghề thường xuyên tối thiểu chiếm từ 70- 80% tổng thời gian khóa học.

 

3.2. Cơ sở đào tạo nghề phải lập biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, cụ thể như sau:

 

a) Biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học đối với lớp dạy nghề trình độ sơ cấp nghề thực hiện theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

 

b) Biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học đối với lớp dạy nghề dưới 3 tháng, thực hiện theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo thường xuyên.

 

c) Cơ sở đào tạo nghề tiến hành việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra khi kết thúc mô-đun, môn học, chương trình đào tạo. Việc kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo đối với người học nghề trình độ sơ cấp nghề thực hiện theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. Việc kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo đối với người học lớp dạy nghề dưới 3 tháng theo Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo thường xuyên.

 

d) Cơ sở đào tạo nghề tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ đào tạo nghề cho học viên tham gia học nghề. Khi cấp chứng chỉ phải ghi vào sổ cấp phát bằng theo quy định. Mẫu chứng chỉ đào tạo trình độ sơ cấp trong phần phụ lục.

 

đ) Trong thời gian thực hiện hợp đồng đào tạo nghề, Sở LĐ-TBXH, Sở NN-PTNT cấp tỉnh hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện (cơ quan ký hợp đồng đào tạo nghề) phối hợp cùng UBND cấp xã nơi tổ chức lớp dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo nghề và lập biên bản kiểm tra lớp dạy nghề.

 

e) Sau khi kết thúc khóa học, cơ quan ký hợp đồng dạy nghề phối hợp với UBND cấp xã nơi tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn kiểm tra, đánh giá hiệu quả của lớp dạy nghề cho lao động nông thôn gồm số người học xong, số người có việc làm và các hồ sơ sổ sách có liên quan đến quá trình tổ chức đào tạo để làm cơ sở thanh lý hợp đồng với cơ sở đào tạo. 

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn