Trả lời: Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, những người trước đây đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách đào tạo nghề cho nong dân.


 Trường hợp người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan (hợp đồng lao động hết hạn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất &hellip thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và xác nhận tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định, nhưng tối đa không quá 03 lần/người.


(Quyết định số 46/QĐ-TTg) ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng)