Trả lời: Người học được hỗ trợ đào tạo nghề, sau khóa học có được cơ sở đào tạo nghề cấp chứng chỉ nghề. Trường hợp đào tạo 3 tháng được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề; trường hợp đào tạo dưới 3 tháng được cấp chứng chỉ đào tạo nghề dưới 3 tháng.