BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Lập kế hoạch, xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hằng năm

  • 46 lượt xem
  • Bài cuối 06 Tháng Mười Hai 2018
quantri đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

Các căn cứ pháp lý

quantri đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

- Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg;

- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG;

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

- Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, 

- Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.

quantri đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

2. Các nguyên tắc lập kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp

- Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, cộng đồng, các hợp tác xã và doanh nghiệp; đồng thời phải phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo sự kết nối giữa các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện và xã trong quá trình lập kế hoạch.

- Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp phải cân đối được nguồn lực, làm rõ khả năng huy động nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) và các nguồn lực hợp pháp khác.

- Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cần nêu rõ phân công trách nhiệm của các cấp trong tổ chức triển khai.

quantri đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

3. Trình tự và nhiệm vụ lập kế hoạch đào tạo nghề hàng năm của các cấp

3.1. Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm gửi các địa phương và các tổng công ty, doanh nghiệp nông nghiệp đề xuất nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch của các địa phương và kế hoạch của các  doanh nghiệp , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm, gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp vào kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân báo cáo Chính phủ, gửi các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở phân bổ kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo thực hiện.

3.2. Cấp tỉnh

- Hằng năm, Căn cứ kế hoạch trung hạn và định hướng, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND cấp huyện lập kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn và hướng dẫn các HTX/doanh nghiệp có địa bàn hoạt động và vùng nguyên liệu liên huyện đề xuất nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp của cấp huyện và đề xuất nhu cầu đào tạo nghề của các HTX/doanh nghiệp trên bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở địa phương hoặc gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp thành kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân trình UBND nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thành kế hoạch chung.

- Về bố trí kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do ngân sách Trung ương cấp và bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp. Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Cụ thể:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng:

+ Giao chỉ tiêu đào tạo và kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho đối tượng chính sách, an sinh xã hội và thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

+ Giao chỉ tiêu đào tạo và kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho các lao động làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô lớn; liên vùng; có liên kết sản xuất với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, có nhiệm vụ:

+ Xây dựng danh mục nghề đào tạo nông nghiệp, định mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

+ Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo nghề hàng năm gửi các huyện, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các HTX và doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

+ Tổng hợp danh mục các lớp đào tạo nghề từ kế hoạch đào tạo nghề của các huyện, các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh và từ văn bản đề xuất của các HTX, doanh nghiệp; tổ chức thẩm định đối với các lớp nghề được đề xuất.

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến phân bổ ngân sách chi tiết cho các hoạt động đào tạo nghề của tỉnh.

+ Tổ chức hội nghị về triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở cấp tỉnh.

+ Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

3.3. Cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt và các chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí được giao hằng năm có văn bản hướng dẫn lập kế hoạch bổ sung đào tạo nghề nông nghiệp cho cấp xã và các HTX/doanh nghiệp ở cấp huyện đề xuất nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp.

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổng hợp và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo do Ủy ban nhân dân xã đăng ký trình Ủy ban nhân dân huyện.

- Lập kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở địa phương gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Bố trí kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn từ nguồn ngân sách cấp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khi được UBND cấp tỉnh giao kinh phí (trong trường hợp kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp giao về cho cấp huyện tổ chức triển khai).

3.4. Cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến đến các thôn, bản, ấp về chủ trương, định hướng và xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của người dân, HTX/cơ sở sản xuất-kinh doanh trên địa bàn xã, báo cáo gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn