BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Diễn đàn trao đổi đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn

Giám sát và đánh giá, chế độ báo cáo về đào tạo nghề

  • 922 lượt xem
  • Bài cuối 06 Tháng Mười Hai 2018
nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

1. Mục đích giám sát, đánh giá

 

Mục đích của việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá kết quả triển khai và thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và quyết định số 971/ QĐ-TTg, đặc biệt là kết quả thực hiện và hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

2. Cách thức và nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát

 

a) Cách thức thực hiện kiểm tra, giám sát

 

- Các cơ quan Trung ương tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và theo định hướng của ngành về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chỉ đạo triển khai lồng ghép các chương trình nông thôn mới, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất và chương trình khuyến nông với công tác đào tạo nghề nông nghiệp. Định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo cho Bộ Lao đồng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

 

- UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và các chính sách, chương trình, dự án, đề án khác có hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn;  Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án và định kỳ 6 tháng, hằng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Đề án tới Bộ Lao đồng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, hàng năm, gửi báo cáo cho Sở Lao đồng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

 

Việc kiểm tra, giám sát có sự phối hợp của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông và các tổ chức chính trị xã hội cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn.

 

- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sau đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Báo cáo định kỳ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc kiểm tra, giám sát có sự phối hợp với các Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng văn hóa thông tin, Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

- UBND cấp xã chỉ đạo các Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã.

 

Kết thức mỗi việc kiểm tra, giám sát phải có báo cáo kết quả thực hiện giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

b) Nội dung kiểm tra, giám sát:

 

- Thực hiện các quy định, chủ trương, định hướng về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

- Tổ chức lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BLDTBXH và Thông tư 43/2015/TT-BLDTBXH và các văn bản quy định khác.

 

- Xây dựng, bổ sung các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp.

 

- Tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

- Đảm bảo điều kiện của các cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

- Kinh phí phân bổ và thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

3. Các chỉ tiêu, công cụ đánh giá, kiểm tra giám sát

 

Nội dung giám sát, đánh giá được thể hiện thông qua các chỉ số giám sát, đánh giá, bao gồm 4 loại chỉ số: đầu vào, đầu ra, kết quả và hiệu quả.

 

Khung chỉ số giám sát, đánh giá của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Chỉ số

ĐVT

Giá trị đầu kỳ 2016

2017

2018

2019

Giá trị cuối kỳ 2020

Tần suất báo cáo

Công cụ thu thập thông tin

Trách nhiệm thu thập và tổng hợp thông tin

Chỉ số kết quả (hiệu quả sau đào tạo nghề)

Lao động qua đào tạo nghề nông nghiệp có việc làm mới (phân theo tự tạo việc làm, được Doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất/HTX tuyển dụng)

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Điều tra khảo sát phiếu hỏi

UBND xã, Hội ND, Hội CCB xã; các HTX/doanh nghiệp ở cấp huyện, tỉnh và TW

Lao động qua đào tạo nghề tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Điều tra khảo sát phiếu hỏi

UBND xã, Hội ND, Hội CCB xã; các HTX/doanh nghiệp ở cấp huyện, tỉnh và TW

Lao động qua đào tạo nghề hài lòng với kết quả đào tạo

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Điều tra khảo sát phiếu hỏi

UBND xã, Hội ND, Hội CCB xã; các HTX/doanh nghiệp ở cấp huyện, tỉnh và TW

Chỉ số đầu ra

-        Lớp nghề nông nghiệp được đào tạo

Số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Cơ sở dạy nghề; Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

-        Tổng số lao động được đào tạo nghề; nam/ nữ; nghèo/ không nghèo; DTTS/Kinh; sơ cấp nghề/đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng)

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Cơ sở dạy nghề; Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

Tổng số lao động được đào tạo/ tổng số lao động có nhu cầu học nghề

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Cơ sở dạy nghề; Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

Nội dung các lớp nghề phù hợp với định hướng đào tạo nghề nông nghiệp[1]

Tỷ lệ, số lượng, đánh giá định tính

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

Chỉ số đầu vào

Tổng nguồn vốn đầu tư cho Đề án đào tạo nghề 1956 (phân theo CSVC, trang thiết bị; hỗ trợ đào tạo nghề; chi khác: tuyên truyền, tư vấn, giám sát, đánh giá, phát triển giáo viên, phát triển chương trình, nâng cao năng lực&hellip

Số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Bộ/Sở/Phòng LĐ-TBXH, NN-PTNT

-        Giáo viên cơ hữu/thỉnh giảng

Tỷ lệ, số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

-        Tổng số cán bộ quản lý về đào tạo nghề các cấp tỉnh/huyện/xã

Số lượng

 

 

 

 

 

Hàng năm

Báo cáo

Bộ/Sở/Phòng NN-PTNT

 [1] Định hướng đào tạo nghề nông nghiệp nhằm góp phần thực hiện thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng đào tạo cho các đối tượng lao động làm trong các doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, hữu cơ, tiến tới nông nghiệp thông minh hiện đại, trên cơ sở bám vào 3 trục sản phẩm là sản phẩm nông sản là quốc gia, sản phẩm nông sản cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản địa phương.

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

4. Phương pháp giám sát, đánh giá

 

4.1. Giám sát thường xuyên các chỉ số đầu vào và đầu ra:

 

Khai thác hệ thống thông tin quản lý về đào tạo nghề.

 

- Dựa trên báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về đạo tạo nghề cho lao động nông thôn của các cấp chính quyền (nêu ở phần 3.5 dưới đây); báo cáo kết thúc lớp học của các cơ sở đào tạo nghề để thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu phục vụ giám sát các chỉ số đầu vào và đầu ra theo ngành dọc (xã, huyện, tỉnh).

 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý về đào tạo nghề (Sở LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT xây dựng cơ sở dữ liệu về dạy nghề hợp nhất trên nền web, kết nối liên thông các đơn vị từ trên xuống dưới trên địa bàn tỉnh).

 

4.2. Đánh giá hàng năm các chỉ số kết quả:

 

Hiện nay, 2 chỉ số kết quả “người học có việc làm mới” và “người học tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn” theo Quyết định số 971/QĐ-TTg vẫn chưa có hướng dẫn phương pháp đánh giá. Do vậy phần này tập trung hướng dẫn các bước đánh giá 2 chỉ số kết quả quan trọng này.

 

Bước 1: Lập kế hoạch đánh giá (trùng với thời điểm lập kế hoạch đào tạo nghề)

 

Các xã tiến hành lập kế hoạch đào tạo nghề trong đó bao gồm cả lập kế hoạch đánh giá kết quả đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí, thời gian thực hiện, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở) gửi về UBND cấp huyện.

 

UBND cấp huyện tổng hợp kế hoạch đánh giá gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

- Bước 2: Tổ chức triển khai đánh giá

 

Sở Nông nghiệp và PTNT thiết kế phiếu khảo sát, tổ chức tập huấn đánh giá cho các cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế cấp huyện. Sau đó Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế sẽ tổ chức tập huấn cho nhóm cán bộ cơ sở ở các xã được phân công thực hiện đánh giá.

 

Hội Nông dân xã chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã, có sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng xã, Ban giám sát cộng đồng xã và các trưởng thôn tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm.

 

Thực hiện điều tra khảo sát hàng năm bằng phiếu hỏi ngắn đối với các chỉ số kết quả. Gợi ý nội dung phiếu khảo sát ngắn theo Mẫu số 9.

 

Danh sách phỏng vấn phiếu hỏi là toàn bộ đối tượng đã tham gia học nghề tại địa phương từ 1 năm trở lên đến 3 năm, tính từ thời điểm tiến hành khảo sát.

 

Áp dụng phương pháp hồi cố, so sánh trước - sau (thời điểm bắt đầu học nghề, thời điểm khảo sát hiện tại). Tham khảo các Phiếu học viên (trong hồ sơ lớp học) để nắm được một số thông tin cơ bản của người tham gia đào tạo nghề ở thời điểm bắt đầu học nghề.

 

Kiểm chứng thông tin người dân cung cấp qua các kênh thích hợp.

 

- Bước 3: Xử lý thông tin, số liệu đánh giá kết quả đào tạo nghề từ cấp xã, tổng hợp thông tin và viết báo cáo ở cấp huyện và cấp tỉnh. Tổng kết, tài liệu hóa, chia sẻ các trường hợp điển hình, câu chuyện thành công về đào tạo nghề.

 

( Bổ sung thêm nội dung các trường đánh giá kết quả đào tạo nghề)

 

4.3. Đánh giá toàn diện Đề án

 

Thực hiện vào giữa kỳ, cuối kỳ (2018, 2020) theo hướng dẫn đánh giá, báo cáo riêng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông và Phát triển nông thôn. 

nongdan đăng 06 Tháng Mười Hai 2018

 

5. Chế độ báo cáo

 

Chế độ báo cáo số liệu giám sát, đánh giá Đề án đào tạo nghề định kỳ 6 tháng, hàng năm như sau:

 

- UBND cấp xã tổng hợp số liệu đào tạo nghề định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông và Phát triển nông thôn (Mẫu 5, 6). Thời điểm gửi báo cáo số liệu 6 tháng trước 30/6, báo cáo số liệu năm trước 31/12.

 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Nông và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu đào tạo nghề từ các xã, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND cấp huyện và BCĐ các CTMTQG cấp huyện, và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông và Phát triển nông thôn (Mẫu 5, 6). Thời điểm gửi báo cáo số liệu 6 tháng trước 15/7, báo cáo số liệu năm trước 15/1 của năm sau.

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu đào tạo nghề từ các huyện (Mẫu 5,6 ), định kỳ 6 tháng, hàng năm, xây dựng Báo cáo giám sát Đề án đào tạo nghề (Mẫu 5,6) gửi UBND cấp tỉnh, BCĐ các CTMTQG cấp tỉnh, và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông và Phát triển nông thôn. Thời điểm gửi báo cáo 6 tháng trước 31/7, báo cáo năm trước 31/1 của năm sau.

 

- Báo cáo giai đoạn: giữa kỳ, cuối kỳ (cuối năm 2018, 2020) theo hướng dẫn báo cáo riêng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông và Phát triển nông thôn.

Lưu ý: Các số liệu giám sát thường xuyên chỉ số “đầu vào” và “đầu ra” được tổng hợp trong báo cáo 6 tháng và hàng năm; các số liệu đánh giá chỉ số “kết quả” (hiệu quả sau đào tạo nghề) được tổng hợp trong báo cáo hàng năm.

Close
Diễn đàn Đào tạo nghề nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38438794; Fax: 024.38438791; Email: hcth.htx@mard.gov.vn