Trả lời: Người học là nông dân không thuộc diện được hưởng chỉnh sách theo quy định, khi học nghề được hỗ trợ toàn bộ học phí theo ngành nghề được học, hỗ trợ thông qua cơ sở đào tạo, không hỗ trợ trực tiếp cho người học.

 

(Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.